Sever the Bond

Naruto Sasuke taisho kimono gakuran flowers manga anime shonen copic watercolor art narusasu sasunaru bl

I’m absolutely enraptured by Suehiro Maruo’s work.